Idź do treści
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

"Z ruin powstało miasto"

Lokalizacja:
Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie
Data (Rozpoczęcia):
19.07.2018
Czas:
12.00

Spotkanie z Krystyną Jarosz i wykład z prezentacją multimedialną 
pt. „Z ruin powstało miasto. Węgorzewo ze wspomnień i fotografii 1945-1970”,

19 lipca o  godz. 13.00,

w budynku głównym , ul. Portowa 1, Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie
w ramach Dni Węgorzewa. 


Wstęp Wolny


Zgoda na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku

Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie jako organizator spotkania „Z ruin powstało miasto” informuje, iż wzięcie udziału w wydarzeniu w jakiejkolwiek formie (m. in. uczestnictwo w wystawie) i w jakimkolwiek miejscu (każde miejsce, w którym odbywa się jakakolwiek impreza związana z Muzeum Kultury Ludowej lub jej towarzysząca) oznacza jednoznaczne i dobrowolne wyrażenie zgody, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku danej osoby jako uczestnika wymienionej na wstępie imprezy, w szczególności w postaci publikacji zdjęć danej osoby w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Kultury Ludowej. Dane kontaktowe Administratora: ul. Portowa 1, 11-600 Węgorzewo, adres e-mail: mkl.wegorzewo@wp.pl, telefon: +48  87 427 52 78;
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Juliusz Podlewski, adres e-mail podlewski@togatus.pl;
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) unijnego rozporządzenia RODO w celu utrwalenia i wykorzystania wizerunku, w szczególności w materiałach informacyjnych i promocyjnych;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67);
5. Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do ich usunięcia, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne;
8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.